Hvilke konsekvenser vil arbeidet få for meg?

Hvordan vil arbeidet påvirke meg?

Prosjektet vil sikre at innvirkningen på lokalsamfunnet er så liten som mulig og at beboere holdes informert om våre planer gjennom prosjetets planleggings og utbyggingsfaser.

Visuell innvirkning og støy: Moderne designteknologi og materialer vil brukes for å minimere den visuelle påvirkningen, i tillegg til å begrense støy i anleggsperioden. Støy vil overvåkes kontinuerlig i løpet av anleggs- og driftsfasene i henhold til lokale myndighetskrav. Jordkablene i begge land vil bli gravd ned og tildekket og vil derfor ikke være synlige.

Trafikk: Det vil gjennomføres trafikkregulering og avbøtende tiltak i hele anleggsfasen. I Norge vil det være ekstra trafikk til anleggsplassen i Kvilldal i løpet av anleggsperioden, og tidvis tungtransport.

Det blir også noe tungtransport mellom Strandanes og Helganes i forbindelse med utgraving av tunnel til Hylsfjorden. Det skal etableres et nytt rasteområde på Helganes og ny kai på Strandanes, der det også er ny slipp for den over 100 år gamle dampbåten D/S Suldal, også kalt Suldalsdampen.

En ny adkomstvei for større kjøretøy skal bygges inn til strømretterstasjonen på britisk side, Omkringliggende og interne veier vil brukes til vanlig adkomst og det vil bli opprettet et antall dedikerte parkeringsplasser for bruk i anleggsperioden.

Ytre miljø: Prosjektet har gjennomført omfattende undersøkelser av mulige miljøpåvirkninger. Arbeidet vil planlegges slik at det blir minimale innvirkninger på natur og miljø, herunder sårbare og vernede arter.