Innvirkning på sjølivet i Storbritannia

Innvirkning på sjølivet i Storbritannia

North Sea Link-prosjektet har foretatt omfattende konsekvensutredninger for å kartlegge eventuelle miljøvirkninger som følge av kabelutbyggingen og påfølgende drift. Marine forvaltningsorganer og ‑interesser i Storbritannia har i hovedsak fokusert på eventuell påvirkning på verneområdene ved kysten av Northumberland, samt på sjøfuglbestanden og andre sjøpattedyr i området, i tillegg til fiskerinæringen og andre som bruker sjøområdene.

Verneområder og fredede arter

Kabeltraséen er planlagt slik at den legges utenfor de mest sårbare havområdene. Dette innbefatter områder med potensielle korallforekomster, samt de viktigste fugleområdene.

Friluftsliv og turisme

Området rundt Cambois Beach Slipway, der kabelen skal ilandføres, vil bli midlertidig avstengt mens arbeidet med installasjonen av strømkabelen pågår. Utover dette vil ikke utbyggingen påvirke friluftsliv og turisme i området negativt.

Fiskenæringen

Da havbunnen ble kartlagt, samarbeidet prosjektgruppen tett med fiskerinæringen. Vi har også snakket med:

  • Northumberland Inshore Fisheries Conservation Authority (NIFCA)
  • National Federation of Fishermen’s Organisations (NFFO)
  • Scottish Fishermen’s Federation (SFF)

Basert på funnene i utredningene som er gjort, forventer ikke North Sea Link noen varige negative konsekvenser for fiskerinæringen som følge av prosjektet. Vi vil fortsette å samarbeide tett med lokale fiskere både i forkant av og under selve utbyggingsfasen.

Bentisk sone og fiskeøkologi

En detaljert offshore-undersøkelse vi har gjennomført, viser at utbyggingen ikke forventes å ha vesentlige miljøvirkninger på dette området. I den delen av kabelruten som går nærmest kysten, finnes forekomster av korallrev. Sjøtraséen er utformet slik at kabelen vil gå utenom disse områdene.

Arkeologi

Kabeltraséen er planlagt slik at den går utenom skipsvrak og eventuelle udetonerte eksplosiver.

Skipsfart og navigasjon

Kabelruten krysser ingen skipsleier og skal legges på 1–3 meters dyp så langt det er mulig. Der sjøbunnen er uegnet for nedgraving vil kabelen beskyttes med steinmasser. Utbyggingen forventes ikke å ha negative konsekvenser for skipsfart og navigasjon.