Storbritannia - jordkabel

Storbritannia

På britisk side er det ilandføring ved Cambois Beach Slipway, som ligger nær Newcastle på østkysten av England. Her går det over i landkabel som vil gå inn i landet gjennom landbruksområder og et boligområde, før den krysser en toglinje og går forbi et næringsområde mot strømretterstasjonen . Det blir lagt vekselstrømskabler for å koble strømretterstasjonen til en ny 400 kV transformatorstasjon i Blyth.

Jordkabelen i Norge går fra strømretterstasjonen i Kvilldal og ned til Suldalsvatnet. Der blir den koblet til sjøkabel som går under Suldalsvatnet, gjennom en konvensjonell tunnel og mikrotunneler ned til Hylsfjorden, der den fortsetter ut mot Nordsjøen.

Faktorer som har påvirket valg av kabeltrasé, inkluderer:

• Å unngå økologisk sårbare områder og påvirkning av vernede arter

• Å unngå tettsteder

• Å minimere ulemper for boligområder, inkludert veinettet

• Å unngå kjente kulturminner

• Å unngå andre kjente utbyggingsforslag

• Å minimere innvirkning på vassdrag

• Å minimere risikoen for forurensing

• Å unngå eksisterende systemer for vann, avløp og strøm