Hvilke konsekvenser vil arbeidet få for meg?

Hvordan vil arbeidet påvirke meg?

 

Nå på vårparten skal det fraktes inn fem store kabeltromler og en transformator til anlegget i Kvilldal, og den siste transformatortransporten er forventet i sommer. Prosjektet vil fortsatt holde fokus for å sikre at innvirkningen på lokalsamfunnet er så liten som mulig og at beboere holdes informert om planene fremover.

Visuell innvirkning og støy: Det pågår fremdeles arbeid med å forberede kabelgrøft mellom Suldalsvatnet og stasjonsområdet. Jordkablene vil bli installert i løpet av andre kvartal 2020, og terrenget vil deretter bli tilbakeført til opprinnelig stand så langt som mulig.

Trafikk: Fartsgrensen gjennom Kvilldal vil forbli redusert så lenge anleggsarbeidet pågår. Vi går nå inn i en periode med stor aktivitet på Strandanes og i Djupevik på nordsiden av Suldalsvatnet i forbindelse med forestående kabelinstallasjon gjennom kabeltunnelen vår og over Suldalsvatnet. Her kan det også bli aktuelt med redusert fartsgrense. Legging av sjøkabel fra Hylsfjorden til Nordsjøen er planlagt fra mai 2020 og vil foregå noen uker på forsommeren. Deretter vil det komme andre fartøy som skal grave kablene ned i sjøbunnen og tildekke med stein der det ikke er mulig å grave. Dette arbeidet vil pågå utover høsten 2020.

Ytre miljø: Prosjektet har gjort grundig kartlegging av natur og miljø i området, herunder sårbare og vernede arter, og har iverksatt omfattende tiltak for å unngå skader på disse.