Norge - jordkabel

Norge

Strømretterstasjonen skal ligge i Kvilldal, et tettsted i Suldal Kommune i Rogaland.

Stedet er valgt på grunn av sin sentrale plassering i sentralnettet, med nærhet til Norges største vannkraftverk og landets største vannmagasinsystem. Strømretterstasjonen skal bygges ved siden av Kvilldal kraftverk, der det allerede er en transformatorstasjon. Det vil både være innendørs og utendørs komponenter i anlegget. Man vil i hovedsak bruke det eksisterende høyspentnettet, med noen endringer nær anlegget. En jordkabel skal installeres fra strømretterstasjonen til Suldalsvatnet, hvor det vil være en overgang til sjøkabel. Kabeltraséen vil gå under Suldalsvatnet, gjennom tunnel til Hylsfjorden og deretter via fjordsystemet ut til Nordsjøen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Statnett anleggskonsesjon for bygging av mellomlandsforbindelsens kabler og strømretterstasjon i Norge. I tillegg har Olje- og energidepartementet gitt utenlandskonsesjon, som er nødvendig for å handle kraft med Storbritannia.